SOPIMUSEHDOT

Sopimus tehdään Asiakkaan (Tilaaja) ja Fiini koti oy:n (Palveluntarjoaja) välillä siivous- ja kodinhoidollisten töiden suorittamisesta sovitulla säännöllisellä rytmillä.

Palveluntarjoajan ja Tilaajan välinen palvelusopimus. Työn suorittamiseen pyritään määrittämään tietty vakituinen työntekijä tai työpari, joka pääsääntoisesti hoitaa työn suorittamisen. 

Sopimus ei kuitenkaan sido Palveluntarjoajaa tietyn työntekijän tai alihankkijan käyttämiseen, vaan palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia tähän tarpeen vaatiessa, mahdollisuuksien mukaan asiakastaan informoiden.

Palveluntarjoaja  vastaa henkilöstönsä lomien ja muiden esteiden vaatimista sijaisuuksista automaattisesti ja tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan asiakastaan informoiden.

Sopimus on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 1 kk kummallekin sopijaosapuolelle. Hintoja tarkistetaan vuosittain vuoden vaihtuessa . Mahdollisen korotuksen suuruus noudattelee yleistä kustannustason nousua (ns. indeksikorotus). Jos Palveluntarjoajan ja Tilaaja eivät pääse hinnan korotuksesta yhteisymmärrykseen, on molemmilla sopijapuolilla oikeus irtisanoa sopimus 7 päivän irtisanomisajalla.

Mikäli työtä ei ole tehty sovitun mukaisesti, suoritetaan se tekemättä jääneeltä osalta uudelleen ilman lisäveloitusta Tilaajan asiallista reklamointia vastaan. 

Palveluntarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja Palveluntarjoajalla on voimassaoleva riittävän suuri vastuuvakuutus, joka kattaa tavanomaiset henkilö- ja esinevahingot.

Oikeudet muutoksiin pidätetään ja muutoksista tiedotetaan sähköpostilla tai muulla sovitulla  yhteydenpitotavalla. Mikäli Palveluntarjoaja ja Tilaaja eivät pääse sopimusehdoista yhteisymmärrykseen, on molemmilla sopijapuolilla oikeus irtisanoa sopimus 7 päivän irtisanomisajalla.

Avaimet

Pääsääntöisesti Tilaaja luovuttaa avaimet tai kulkuavaimen Palveluntarjoajalle. Avaimen hallinnasta voidaan tehdä maininta sopimukseen tai laatia erillinen avaimenluovutustodistus.

Avaimia säilytetään asianmukaisesti avaikaapeissa ja avainten hallintaan käytetään mobiilisovellusta jolla taataan avainten säilytys avaintensuojeluohjeen mukaisesti.  Avaimet eivät sisällä tunnistetta jolla ulkopuolinen henkilö voisi yhdistää avaimen asiakkaaseen. Avaimet on varustettu eOmistaja.fi - palvelun  avainperillä, joilla mahdollisissa katoamistapauksissa löytäjä voi palauttaa avaimen asianmukaisesti palvelun kautta nopeasti ja turvallisesti.

Pääsy työn suorituspaikkaan ilman avaimia

Toivomme ensisijaisesti saavamme avaimet kohteeseen, mutta mikäli avaimen luovuttaminen Palveluntarjoajalle EI ole mahdollista, on Tilaajan järjestettävä kulku suorituspaikkaan sovittuna aikana ja ymmärtää seuraavat asiat:

Työntekijöillä on useita kohteita päivässä. Niiden välillä liikkumisessa voi sattua ennakoimattomia viiveitä monesta ulkopuolisesta syystä kuten ruuhkat, julkisen liikenteen katkokset, vaikeat keliolosuhteet, viiveet tai lisätyöt muiden asiakkaiden luona yms. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan viiveestä Tilaajalle mahdollisesti aiheutuneita kuluja mikäli avainta kohteeseen ei ole saatavilla.

Mikäli Tilaaja on estynyt järjestämään pääsyn työkohteeseen sovittuna aikana ja tästä aiheutuu peruutus, menetellään kohdan “PERUUTUKSET” mukaisesti.

Mikäli Tilaaja on viivästynyt järjestämään pääsyn työkohteeseen sovittuna aikana ja tästä aiheutuu viive työn suorittamiseen, viive lasketaan mukaan työaikaan, mikä joko vähennetään varsinaisen työn ajasta tai veloitetaan työajan lisäksi, riippuen muista aikatauluista.

 

PERUUTUKSET JA MUUTOKSET

Asiakkaalle on varattu kiinteä paikka ja aika työntekijän työlistaan, joten peruutuksia ei toivota työaikavelvoitteen täyttämisen takia. Mikäli peruutuksia täytyy tehdä, sovelletaan seuraavia käytäntöjä.

Asiakkaan tekemä peruutus

Asiakkaalla on ilman kuluja oikeus peruuttaa tai siirtää yksittäinen siivouskerta seuraavasti:

  • Mikäli kyseessä on äkillinen sairastapaus tai muu “force major” tyyppinen syy, peruutus tulee tehdä toimistoaikana edellisenä arkipäivä ennen kyseistä siivouskertaa.
  • Ennakoitavat menot kuten asiakkaan lomat tai “just cause” tyyppiset peruutukset  tulee tehdä 5 arkipäivää ennen sovittua työaikaa. 

Myöhäisestä peruutuksesta (ym varoaikojen jälkeen tehdyt peruutukset) veloitetaan puolet (50%) normaalikäynnin tuntimäärästä.  

Turhasta käynnistä, kun siivooja on peruutuksen tapahtuessa joko matkalla kohteeseen, kohteessa tai peruutusta ei ole tehty ollenkaan, veloitetaan koko siivouksen tuntimäärä (100%). Turhaksi käynniksi voidaan katsoa myös edellisenä arkipäivänä toimistoajan jälkeen jätetyt sähköpostitse tai tekstiviestitse tehdyt peruutukset, jotka johtavat turhaan käyntiin.

Palveluntarjoajan työntekijän sairaus tai loma

Mikä peruutus johtuu Palveluntarjoaja työntekijän tai työntekijän lapsen sairastapauksesta, järjestetään siivous automaattisesti toisen työntekijän tai työparin toimesta samana päivänä/ajankohtana tai viimeistään 2 arkipäivän kuluessa alkuperäisestä ajankohdasta. Vaihdoksesta pyritään tiedottamaan asiakasta, mutta tiedottamatta jääminen ei oikeuta siivouksen veloituksettomaan peruutukseen.

Mikäli korvaavaa siivousta ei pystytä järjestämään 2 arkipäivän kuluessa, on Palveluntarjoaja velvoitettu suorittamaan asiakkaalle siivouskäynnin ilman veloitusta.

Mikäli korvaava työpari tai korvaava aika ei sovi asiakkaalle ja siivous peruuntuu tämän vuoksi kokonaan, ei Palveluntarjoaja ole asiassa korvausvelvoitetta.

Arkipyhät

Pääsääntöisesti arkipyhiksi sattuvat siivoukset peruuntuvat automaattisesti ilman korvausvelvoitetta osapuolten välillä. Mikäli siivous halutaan arkipyhänä, hintaan lisätään arkipyhien vaatima korotus, mikä vastaa korotettuja palkkakustannuksia.

Arkipyhien siivoukset voidaan veloituksetta siirtää toiselle päivälle, mikäli se on mahdollista. Toiveet arkipyhien korvaavista siivouksista toivotaan viimeistään viikkoa ennen sovittua ajankohtaa.

 

MUUT EHDOT

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).